« Atgal

Koncentruotas natrio hipochloritas

PASKIRTIS Kaip dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas), natrio hipochlorito vandeninio tirpalo darbiniai tirpalai naudojami patalpų, baseinų, pirčių ir kt. paviršiams dezinfekuoti ir ligoninių atliekoms nukenksminti. Kaip maisto srities dezinfekantas (4 produktų tipas) natrio hipochlorito vandeninio tirpalo darbiniai tirpalai naudojami irangai, talpykloms, naudojimo priemonėms, vamzdynams dezinfekuoti. Kaip geriamojo vandens dezinfekantas (5 produktų tipas) natrio hipochlorito vandeninis tirpalas ir iš jo pagaminti darbiniai tirpalai naudojami iš vandenviečių centralizuotai teikiamam vandeniui dezinfekuoti. SUDĖTIS 13-18% natrio hipochloritas, <5,4% natrio chloratas, <1,2 % natrio karbonatas.

NAUDOJIMAS pagal Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo 3 priedą.

SAUGA Pavojinga. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  Gali ėsdinti metalus. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS (arba ant plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

LAIKYMAS vertikalioje padėtyje, vėsioje patalpoje, originalioje pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Prekės ID: P20-01-1-00

Brūkšninis kodas: 4770248345466

Kiekis pirminėje pakuotėje: 1000 ml

Kiekis antrinėje pakuotėje: 6 vnt./įpakavimas

Kiekis trečioje pakuotėje: 6x100=600 vnt./padėklas

    vnt.

Autorizacijos liudijimas: Rodyti